Agonistik


Agonistik
Ago|nịs|tik, die; -: Wettkampfwesen, -kunde.

Universal-Lexikon. 2012.